obnoviteľné zdroje energie na slovensku

Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku a ich využitie

Budúcnosť energie patrí obnoviteľným zdrojom, čiže zdrojom, ktoré majú prakticky nevyčerpateľný potenciál. Hoci ich podiel u nás ešte stále nedosahuje podiel vo vyspej časti sveta, Slovensko napreduje. Význam týchto zdrojov spočíva v diverzifikácii, znížení negatív klasickej výroby elektrickej energie na životné prostredie a tiež v cene.

Obnoviteľná energia na Slovensku a jej využitie

Ako obnoviteľná energia je charakterizovaná taká energia, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov. Ide o zdroje, ktoré poskytuje príroda sama a ich využitím možno vyrobiť elektrickú energiu a teplo bez toho, aby prišlo k zhoršovaniu klímy a ekosystému.

V minulosti sme sa u nás spoliehali na výrobu elektriny najmä z uhlia a zemného plynu, čiže na tepelné elektrárne, spoločne s energiou získavanou štiepením jadra.

Hoci jadrová energia je u nás naďalej dominantná, do popredia sa čoraz viac dostávajú aj obnoviteľné zdroje. Tu treba rozlišovať medzi využitím obnoviteľnej energie vo výrobe elektriny vo veľkých elektrárňach a jej využitím individuálne v domácnostiach. Podľa toho, o aký rozsah ide, je dominantný iný typ obnoviteľných zdrojov energie.

Využitie týchto zdrojov môže byť buď na výrobu elektriny vo väčšom množstve a pre distribúciu do distribučnej siete na Slovensku, alebo pre individuálnu spotrebu. V tom druhom prípade ide o využitie na vykurovanie objektov alebo na ohrev vody.

Kým v prípade centrálnej výroby elektrickej energie prevažuje voda, v individuálnom využití sa najviac využíva solárna energie. Obnoviteľnú energiu možno používať v tomto prípade nielen v rodinných domoch, ale aj v bytoch. Stačí len u dodávateľa energie zvoliť odber tzv. zelenej energie, kde je garancia, že pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Najviac využívané obnoviteľné zdroje na Slovensku

Na Slovensku sa využívajú prakticky všetky druhy obnoviteľných zdrojov energie, ako aj vo svete. Vzhľadom na geografické podmienky u nás prevažuje najviac energia z vody, ostatné druhy obnoviteľných zdrojov sú v menšine, hoci s veľkým potenciálom.

Toto sú najviac využívané zdroje podľa ich pôvodu:

Vodná energia: Vodná energia je významným druhom nielen obnoviteľných zdrojov, ale má aj významný podiel na výrobe elektriny. Energia z vody tvorí 16 % zo všetkej elektrickej energie vyrobenej u nás, ročne je to okolo 5000 GWh. Na výrobu sa využívajú veľké hrádzové elektrárne, malé vodné elektrárne aj prečerpávacie elektrárne.

Solárna energia: Z pohľadu inštalovaného výkonu je u nás z obnoviteľných zdrojov na ďalšom mieste slnečná energia. Tá sa získava vo veľkých solárnych parkoch alebo vo fotovoltaických elektrárňach, prípadne v individuálnej výstavbe cez solárne panely. Na Slovensku je inštalovaný výkon solárnych elektrární na úrovni 540 MW.

Energia z biomasy: Výrazné zastúpenie z hľadiska obnoviteľných zdrojov u nás má aj energia získavaná z biomasy. Platí to tak v prípade jej centrálnej výroby, kde je inštalovaný výkon na úrovni 350 MW a spaľovanie biomasy sa deje najmä v Novákoch a Vojanoch, ako aj v prípade individuálneho využitia na kúrenie cez kotly na biomasu.

Veterná energia: Cerová, Ostrý Vrch alebo Skalité, všade tam sa získava veterná energia u nás na Slovensku. Inštalovaný výkon týchto veterných parkov je dokopy 3,1 MW, no potenciál je omnoho vyšší. Na rozdiel od susedného Rakúska ho nevyužívame naplno, najmä pokiaľ ide o oblasť západného Slovenska, kde na to sú podmienky.

Geotermálna energia: Poslednou energiou, ktorá je označovaná ako obnoviteľná, je geotermálna energia. Tá sa získava z horúceho jadra zeme, kde je teplota cez 4000  stupňov Celzia. Na Slovensku máme 25 perspektívnych oblastí s geotermálnymi zdrojmi, tie sa dnes využívajú najmä na vykurovanie kúpalísk a to cez geotermálne vrty.

Obnoviteľné zdroje energie v domácnosti

Na individuálne využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnosti sa na Slovensku používa energia zo slnka aj biomasa. Solárna energia je získavaná cez solárne panely umiestnené na strechách rodinných domov, ktoré dokážu pohlcovať slnečné žiarenie. To môžu premieňať na elektrickú energiu alebo na teplu pre ohrev vody.

V prípade premeny na elektrickú energiu sa využívajú kompletné fotovoltaické systémy, ktoré obsahujú kolektory, meniče napätia a prípadne aj batérie, ktoré dokážu elektrickú energiu uchovať a spotrebovať neskôr, keď nebude slnečné žiarenie, čiže v noci.

Nemenej zaujímavou možnosťou sú tzv. ostrovné systémy. Tie nie sú vôbec závislé od externého napájania a dokážu fungovať samostatne aj za zlého počasia.

So solárnymi systémami a malý fotovoltaickými elektrárňami využiteľnými v rodinných domoch je možné pokryť spotrebu menšej aj väčšej domácnosti. Tie najmenšie systémy sú určené pre domácnosť so spotrebou okolo 3500 kWh ročne, najväčšie dokážu pokryť aj 6 násobne väčšiu spotrebu a to aj vtedy, ak je treba 3 fázové napätie.

Čo sa týka biomasy, tá je využívaná na vykurovanie. S využitím kotlov spaľujúcich tuhú biomasu je možné vykurovať menšie aj väčšie rodinné domy, prípadne aj priemyselné, výrobné a obchodné objekty. Kotly môžu spaľovať rôzny typ biomasy.

Najčastejšie ide o spaľovanie peletiek v podobe granúl, prípadne brikiet, kde dochádza k zlisovaniu biomasy pri vysokej teplote do tvaru valca alebo hranolu.

Procesom spaľovania sa uvoľní tepelná energia v palive a zmení sa na ohriaty vzduch. Ten putuje do komína a po ceste ohreje vodu v rozvodnom systéme, ktorý je vo vnútri kotla na biomasu. Takto zohriatu vodu môžete potom použiť na teplovodné kúrenie, či už radiátorové alebo podlahové, prípade na ohrev vody do kúpeľne aj do kuchyne.

Obnoviteľné zdroje energie vo výrobe elektriny

Okrem individuálneho využitia obnoviteľných zdrojov energie sa tieto používajú aj vo výrobe elektrickej energie. Na Slovensku na to využívame predovšetkým energiu získavanú z vody, zo slnečného žiarenia a tiež zo spaľovania biomasy alebo bioplynu.

V prípade spaľovania biomasy a bioplynu sa používajú najmä tepelné elektrárne, ktoré predtým spaľovali fosílne palivá, čiže hnedé a čierne uhlie a plyn. Ide hlavne o tepelnú elektráreň v Novákoch, kde je kapacita 518 MW a o tepelnú elektráreň Vojany s kapacitou 1320 MW. Vo Vojanoch sa aktuálne spaľuje uhlie a drevená štiepka.

Najvýznamnejšie pri výrobe u nás sú vodné elektrárne:

  • produkcia energie z vody je na úrovni okolo 5000 GWh elektrickej energie, pričom inštalovaný výkon vodných elektrární u nás je okolo 3.300 MW
  • najdôležitejšiu úlohu v tomto zdroji energie hrá Vážska kaskáda, kde je inštalovaný výkon cez 1500 MW a nachádza sa tu dohromady až 22 diel
  • dôležité je Vodné dielo Gabčíkovo s výkonom 720 MW, k ďalším významným elektrárňam patria Liptovská Mara, Mikšová alebo Nosice
  • na Slovensku máme vodné elektrárne prakticky každého typu, či už ide o hrádzové elektrárne, malé vodné elektrárne aj prečerpávacie

Pokiaľ ide o výrobu elektrickej energie z vody, jej podiel je okolo 16 %. V prípade slnka ako zdroja solárnej elektriny je tento podiel ešte nižší a to iba okolo 3 %. Ak by sme brali do úvahy podiel na inštalovanom výkone elektrární, to je už viac a to 6 %.

Celkovo je na území Slovenska cez 2300 solárnych elektrární a solárnych parkov, menších aj väčších. Vo výrobe elektrickej energie je však tento zdroj príliš malý.

Výhody obnoviteľných zdrojov energie u nás a vo svete

Obnoviteľná energia je energiou budúcnosti a tým nemáme na mysli čisto iba ekologické hľadisko. To je samozrejme najdôležitejšie a jeho vplyv je už viditeľný.

Používanie zdrojov obnoviteľnej energie má výhodu pre zníženie emisií skleníkových plynov, najmä pokiaľ ide o oxid uhličitý. Výroba energie z obnoviteľných zdrojov nemá negatívne účinky ani na vodu, poľnohospodársku pôdu, lesy a biotopy. Jej plus je aj v efektivite a nízkych stratách, nakoľko sa prenáša na kratšie vzdialenosti.

Pokiaľ ide o ďalšie výhody obnoviteľnej energie, tak:

  • čím viac obnoviteľných zdrojov sa používa, tým silnejšia je diverzifikácia zdrojov energie všeobecne a tým menej sme závislí od fosílnych palív
  • veľkým plusom je podpora lokálnej produkcie energie, nakoľko tá, ktorá je z obnoviteľných zdrojov, sa vyrába priamo u nás na Slovensku
  • plusom je aj cena elektrickej energie, na rozdiel od za energiu z fosílnych palív nie je zaťažená emisnými povolenkami a je tu potenciál jej poklesu
  • naopak, obnoviteľná energia má veľký potenciál rastu, pokiaľ ide o inštalovaný výkon, nakoľko stále nevyužívame všetky možnosti

Tepelné čerpadlá ako zaujímavá alternatíva

Pokiaľ ide o využívanie alternatívnych zdrojov energie v individuálnom využití, osobitnou kategóriou sú tepelné čerpadlá. V ich prípade ide o využitie vody, vzduchu alebo tepla zo zeme na vykurovanie objektov bez potreby spaľovania zemného plynu.

Tepelné čerpadlo môže získavať teplo zo vzduchu, zeme aj vody a toto môže transformovať do kúrenia objektov buď cez vzduch alebo cez teplovodné rozvody.

Využiteľné je tak v prípade podlahového, ako aj radiátorového kúrenia, prípadne na priamy ohrev vzduchu cez vnútornú jednotku podobnú klimatizácii. Najčastejšie sa používa tepelné čerpadlo typu vzduch/voda, ktoré získava teplo zo vzduchu vonku a to následne premieňa na ohrev vody v teplovodnom kúrení, prípadne aj v kúpeľni a kuchyni.

Inštalácia tepelného čerpadla je možná tak v novostavbe rodinného domu, ako aj počas rekonštrukcie. V prípade nového domu to môže byť vzhľadom na energetické nároky počas kolaudácie dokonca nutnosť, inak dom nebude dostatočne úsporný.

Tepelné čerpadlá sa ideálne kombinujú s podlahovým kúrením. To využíva komfortnú distribúciu tepla od nôh, pocitovo dokážete vykúriť objekt aj bez vysokej teploty média, čiže vody. Oproti plynu je tepelné čerpadlo výhodnejšie z pohľadu prevádzkových nákladov a revízií, oproti elektrickému kúreniu zas z pohľadu ceny za kúrenie.

Chcete využívať obnoviteľné zdroje aj v bytovke?

Ak ide o využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinnom dome, tam je to pomerne jednoduché z technického aj vlastníckeho hľadiska. Čo ale v bytovke?

Pre tieto prípady prichádza do úvahy ako zaujímavá alternatíva využitie tzv. zelenej energie. Ide o odber elektrickej energie, kde máte garantované, že nepochádza zo spaľovania fosílnych palív alebo zo zdrojov, ktoré by znečisťovali životné prostredie, tvorili skleníkové plyny alebo mali iné negatívne dopady na prírodu, lesy, vodné zdroje a pôdu.

Bez toho, aby ste museli čokoľvek technicky meniť, napríklad zdroj a spôsob vykurovania či ohrevu vody, môžete do svojej rozvodnej siete z odberného miesta získavať elektrickú energiu, ktorá bude na 100 % pochádzať čisto z obnoviteľných zdrojov.

Ponuku zelenej energie má u nás čoraz viac hráčov na trhu, čiže čoraz viac dodávateľských spoločností. Cenový rozdiel medzi štandardnou elektrinou a tou z obnoviteľných zdrojov je pritom zanedbateľný, rádovo 1 alebo 2 € za mesiac. Získate však dobrý pocit a podporíte lokálnych výrobcov a rozvoj obnoviteľnej energie.

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies