zelená energia na slovensku

Zelená energia na Slovensku, jej zdroje a aké má využitie

Tak, ako aj inde v Európe, aj na Slovensku sa postupne do popredia dostáva zelená energia. Hoci u nás ešte stále prevládajú neobnoviteľné zdroje a fosílne palivá, zelená energia je už pevnou platformou s obrovským potenciálom rastu. Podiel zelenej energie na Slovensku bude postupne rásť a to tak vďaka veľkým zdrojom, ako aj domácnostiam.

Zelená energia má využitie aj u nás

Pojem zelená energia má už dlhú históriu, skloňovať sa začal prakticky už od momentu, ako sa začalo hovoriť o ekológii a prístupe k životnému prostrediu. Za týmto označením je energia pochádzajúca zo zdrojov, ktoré nezaťažujú klímu a neprodukujú emisie.

Ide o obnoviteľné zdroje, ktoré sa vyznačujú ekologickou prevádzkou, minimálnym zásahom do fungovania planéty a nedochádza u nich k záťaži ekosystému, spaľovaniu fosílnych palív alebo k zvyšovaniu skleníkových vplyvov. Výsledkom je lepší stav ovzdušia, vody, lesov a poľnohospodárskej pôdy. Energia z týchto zdrojov sa vyrába aj u nás.

Využitie zelenej energie je komplexné a zároveň rôznorodé. Závisí od toho, aký typ obnoviteľného zdroja sa použije. Na výrobu sa používajú slnko, vietor, voda, biologický odpad a biologické zložky a teplo získavané zo zemského jadra.

V prípade energie získavanej z bežne využívaných zdrojov dochádza k spotrebe fosílnych palív, najmä uhlia a zemného plynu, čo je spojené s produkciou CO2.

Zelená energia z obnoviteľných zdrojov môže slúžiť tak vo výrobe, priemysle a obchodnej sfére, ako aj v domácnosti. Najviac sa používa na vykurovanie, ohrev teplej vody a v prípade komplexných energetických systémov aj na prevádzku spotrebičov.

Každá domácnosť môže mať zelenú energiu

Pokiaľ ide o praktické využitie zelenej energie v domácnosti, tá spočíva najmä v zdrojoch určených na ohrev teplej vody alebo na vykurovanie. Podľa pôvodu energie a technického riešenia môže byť týchto zdrojov niekoľko, možno ich aj kombinovať.

Domácnosť vie využiť tieto formy zelenej energie:

Solárne panely: Na Slovensku boli solárne kolektory prvou formou využitia zelenej energie, konkrétne energie zo slnečného žiarenia. Tieto panely dokážu po väčšine roka, aj v závislosti od orientácie a geografických podmienok, premeniť žiarenie na teplo a ním ohrievať vodu. Niektoré systémy ho dokážu premeniť na elektrinu a uskladniť ju.

Tepelné čerpadlo: Čoraz väčšej popularite sa tešia u nás aj tepelné čerpadlá. Ide o ekologický a efektívny spôsob, ako vyrobiť teplo pre podlahové kúrenie v domácnosti a to s využitím vody, vzduchu alebo teploty v zemi. Tepelné čerpadlá fungujú veľmi podobne, ako klimatizácie, akurát s tým rozdielom, že produkujú teplo a nie chlad.

Kotol na biomasu: Čoraz častejším riešením vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov je kotol na biomasu. Biomasa je tvorená biologickými produktmi, surovinami či odpadmi a kotol ju dokáže ekologicky spáliť a energiu zo spálenia použiť na kúrenie aj na ohrev teplej vody. Najčastejšie sa spaľujú brikety a pelety obsahujúce biomasu.

Odber zelenej elektriny pre celú domácnosť: V tomto prípade nejde ani tak o individuálne riešenie, ale o zmenu centrálneho odberu alebo dodávateľa elektrickej energie. Zjednodušene sa dá povedať, že bez zmeny tarify a technických zmien bude domácnosť odoberať zelenú energiu od dodávateľa, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Výhody zelenej energie sú nesporné a globálne

Samotný ekologický aspekt je tým najdôležitejším dôvodom, prečo siahnuť po zelenej energii. Dosahy na planétu a ekosystém sú priame, ale aj nepriame.

K tým priamym patrí zníženie objemu oxidu uhličitého vypúšťaného do ovzdušia pri spaľovaní fosílnych palív a odbremenenie prírody pri výrobe aj distribúcii zelenej energie. Nepriame sú tiež dôležité, najmä ak ide o diverzifikáciu zdrojov, zníženie ťažby nerastných surovín a šetrnejší prístup k vodám, lesom a poľnohospodárskej pôde.

K ďalším lokálnym aj globálnym výhodám patria:

  • lacnejšia prevádzka, ktorá je spojená aj s pomerne jednoduchým konštrukčným a technickým vyhotovením zariadení na získavanie energie
  • podpora lokálnych zdrojov, distribúcia zelenej energie neprebieha na veľké vzdialenosti, jej výrobcovia pôsobia priamo na území Slovenska
  • v prípade domácich zdrojov zelenej energie získate veľkú mieru samostatnosti a nezávislosti od dodávateľských firiem a celej distribučnej siete
  • predvídateľnosť do budúcnosti, či už si zvolíte energiu z vetra, slnka, tepla zeme alebo biomasy, môžete sa spoľahnúť na jej stabilitu a nízke náklady

Obnoviteľné zdroje elektrickej energie sú navyše nevyčerpateľné. Zelená energia sa nemôže „minúť“, naopak, obrovský potenciál tlačí na neustály rast jej využívania. Investícia do zelenej energie je pre každú domácnosť investíciou do budúcnosti.

Solárna energia na Slovensku

Pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, z hľadiska individuálneho využitia sú na Slovensku najčastejším zdrojom zelenej energie solárne panely a kolektory.

Ich princípom je zachytávať a využívať slnečné žiarenie dopadajúce na fotovoltaický panel a premieňať toto žiarenie na energiu. Tá môže mať podobu tepelnej energie a zohrievania vody pre použitie v domácnosti alebo v bazéne, prípadne podobu štandardnej elektrickej energie s jej následnou akumuláciou. Takto fungujú ostrovné systémy.

Čo sa týka využitia solárnej energie vo výrobe elektriny vo väčšom rozsahu, na Slovensku sú v prevádzke buď väčšie fotovoltaické elektrárne alebo menšie solárne parky. V tom prvom prípade ide o výkon ročne cez 1 000 MWh elektrickej energie.

Takéto elektrárne možno nájsť napríklad v Mochovciach alebo Vojanoch. Ak by sme zarátali aj menšie elektrárne a solárne parky, na Slovensku je ich spolu cez 2 tisíc. Energia z nich je súčasťou centrálnej distribučnej siete určenej pre všetky domácnosti.

V prípade individuálneho využitia solárnej energie sa využívajú tzv. malé fotovoltaické elektrárne s výkonom od 2 do 10 kW, ktoré sú vhodné pre rodinné domy, bytovky aj menšie výrobné haly. Tie dokážu premeniť slnečnú energiu na elektrickú. Návratnosť investície je do 10 rokov a životnosť systémov a odhaduje až cez 30 rokov.

Vodná energia na Slovensku

Zelená energia z vody patrí u nás k významným zdrojom, najmä ak ide o produkciu v stredných a veľkých vodných elektrárňach, ktorých je u nás dosť.

Z celkovej produkcie elektriny na Slovensku tvorí vodná energia skoro jednu pätinu. Podiel na tom majú najmä dve najvýkonnejšie vodné elektrárne u nás a to PVE Čierny Váh a Vodné dielo Gabčíkovo. Samotná energia je vyrábaná buď na základe pohybu vody alebo na princípe teplotných rozdielov, pričom ide o výrobu bez produkcie emisií.

Na Slovensku sa na výrobu energie z vody využívajú:

  • veľké hrádzové elektrárne, ktoré patria k najväčším producentom elektrickej energie, u nás sú to napríklad vodné diela v Žiline a Kráľovej
  • tzv. malé vodné elektrárne, stále však s výkonom v stovkách kW, ktorých máme na Slovensku viac, napríklad v Tvrdošíne a v Krompachoch
  • prečerpávacie vodné elektrárne, fungujúce na princípe rôznych nadmorských výškach, u nás sú najznámejšie v Dobšinej a na Liptovskej Mare
  • bezpriehradové vodné elektrárne s využívaním kinetickej energie vody bez nutnosti hrádze, okrem Gabčíkova tak fungujú napríklad Madunice

Okrem veľkých vodných elektrární existuje na Slovensku aj množstvo menších, zatiaľ je však napriek tomu hydroenergetický potenciál u nás využívaný zhruba len z polovice. Pokiaľ ide o individuálne využitie vodnej energie v domácnosti, k tomu u nás nie sú vytvorené vhodné podmienky. Vodná energia je skôr súčasťou centrálnej distribúcie.

Ostaté obnoviteľné zdroje energie na Slovensku

Hoci stále v malom meradle, ale so stúpajúcou tendenciou, je u nás využívaná už aj veterná energia. Platí to najmä vo veterných parkoch a väčších elektrárňach.

Princípom energie je zachytávať vzdušné prúdy a tie využiť na pohon veterných turbín. Tie prenášajú energiu do generátora, kde je možné ju uskladniť alebo poslať do distribučnej siete. Veterná energia nemá negatívne dopady na zdravie aj planétu a pri jej výrobe sa neprodukuje žiadny odpad. U nás sa vyrába napríklad vo veternom parku Cerová.

Za zmienku stojí aj energia získavaná z biomasy. V jej prípade môže ísť o spaľovanie biomasy vo veľkých spaľovniach, čo je používané najmä na distribúciu tepla pre väčšie obývané územia. Podobne je biomasa využívaná aj v domácnosti.

V rodinných domoch je možné využiť kotly na biomasu, konkrétne na tú tuhú. Môže mať podobu brikiet či peliet, ktoré obsahujú štandardne poľnohospodársku a lesnú biomasu, prípadne aj s prímesou iných biologických zložiek. Štandardne obsahuje biomasa odpad z vinohradov, polí a lesov, štiepku, kôru, piliny alebo hobliny.

Nie v rámci domácností, ale v prípade väčších vykurovacích jednotiek, býva používaná aj geotermálna energia. Na Slovensku sa najviac využíva na vykurovanie vodných zdrojov v kúpeľoch, jej potenciál je v tejto oblasti ešte stále dosť rozsiahly.

Odoberať zelenú energiu môžete už teraz

V prípade, že sa vám investícia do solárnych panelov javí finančne náročná, alebo máte byt v bytovom dome, môžete prispieť svojou trochou aj bez nákupu vlastného zariadenia. Pohodlným, rýchlym a jednoduchým riešením je zmena odberu elektriny.

Hoci nie každý dodávateľ elektrickej energie umožňuje zvoliť si odber elektrickej energie zo zelených a obnoviteľných zdrojov, táto možnosť sa stáva čoraz častejšou. Je to aj na základe dopytu zo strany domácností, podľa posledných prieskumov odoberá čisto zelenú energiu vyše 40 tisíc domácností na Slovensku a toto číslo sa stále zvyšuje.

Kľúčoví a najväčší dodávatelia elektrickej energie túto možnosť zaraďujú do svojej ponuky stále viac a čo je ešte lepšie, aktívne a pravidelne ju aj propagujú. Stačí iba zmeniť odber elektriny tak, aby pochádzala z obnoviteľných zdrojov na Slovensku.

Nákupom elektrickej energie s certifikátom, že pochádza z čistých, zelených a obnoviteľných zdrojov, je možné znížiť uhlíkovú stopu domácnosti a prispieť k ekologickejšiemu prístupu ľudí k prírode. Ak sa obávate o finančné hľadisko, netreba mať žiadny strach z enormného zdraženia a šoku na konci roka, keď vám príde domov vyúčtovanie.

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies